OPĆI UVJETI PUTOVANJA

 1. Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Anima travel agency (u daljnjem tekstu ANIMA) i PUTNIKA odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga u digitalnom obliku potpisali (putnik unošenjem OIB-a, a djelatnik agencije potpisom). 

Putnik se za putovanje može prijaviti isključivo ispunjavanjem kontakt forme na web stranici www.animatravel.eu. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je ANIMI dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

 1. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje cijenu aranžmana navedenu u programu. Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 14 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Putovanje možete rezervirati putem kontakt forme na našoj web stranici klikom na gumb PRIJAVITE SE. 

Ukoliko pored datuma putovanja stoji gumb PRIJAVITE SE to znači da imamo slobodnih mjesta te da možete rezervirati mjesta bez prethodnog kontaktiranja agencije (bez telefonskog poziva ili slanja emaila).

Prije uplate putovanja, molimo Vas da ispunite kontakt formu.

Molimo Vas da za putovanje ne uplaćujete prije nego se prijavite putem naše web stranice i ne dobijete potvrdu rezervacije.

Bez primljene potvrde rezervacije na Vaš email niste na popisu putnika bez obzira jeste li izvršili uplatu ili niste.

Prosječno vrijeme za ispunjavanje kontakt forme za prijavu je 2 minute.

Jedna osoba može prijaviti više osoba za putovanje.

OIB je potreban samo od osobe koja ispunjava kontakt formu.
Osoba koja ispunjava kontakt formu nositelj je ugovora.

Ukoliko niste primili povratni email od agencije s potvrdom rezervacije, Vaša mjesta nisu rezervirana npr. moguće da niste kliknuli završni korak – gumb POŠALJI.

Ugovor, upute za plaćanje i ostale informacije dobit ćete na e-mail s potvrdom rezervacije.

Molimo Vas da provjerite neželjenu poštu ukoliko ne vidite potvrdu rezervacije u inbox-u. Ako i dalje niste primili email s potvrdom rezervacije ispunite ponovo kontakt formu i kliknite na gumb – POŠALJI.

Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

3. Cijene

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa.  Cijene navedene u Animinim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

ANIMA može, najkasnije 7 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti ANIMI u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi ANIMI u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Animinim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. ANIMA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Animinim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Animinih djelatnika ili neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 9 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti ANIMU, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 1. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan ANIMI dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. ANIMA ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja.

Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a ANIMA otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

Putnika je dužan upoznati se sa izvorima informacija o zemlji u koju putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.

Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Anima može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.

Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje ANIMU te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. ANIMA otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

 1. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Anime, pri čemu Anima sudjeluje samo kao posrednik.
Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

Croatia Osiguranje – Uvjeti za osiguranje otkaza putovanja

Croatia Osiguranje – Informacije ugovaratelju osiguranja/osiguraniku prije sklapanja ugovora na daljinu

Croatia Osiguranje – Posebni uvjeti za dragovoljno putno zdravstveno osiguranje

 1. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.

Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, ANIMA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a ANIMA se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 1. Otkazivanje putovanja od strane putnika za paket aranžmane

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, dužan je dostaviti pismeno obrazloženje razloga otkaza paket aranžmana na službeni e-mail info@animatravel.eu, a ANIMA od ukupne cijene aranžmana zadržava iznos rezervacije u cijelosti bez obzira na koliko dana prije putovanja je putnik otkazao putovanje.

Iznos rezervacije naveden je u ponudi (pod Napomena na www.animatravel.eu ili u službenoj ponudi u elektroničkom ili pisanom obliku).

Ostatak iznosa umanjen za rezervaciju ANIMA na ime naknade štete zadržava:

Europska putovanja, odmori, skijanje

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
 • 29-22 dana prije polaska 30%  cijene aranžmana
 • 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

 • do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. ANIMA zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

Ukoliko 10 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, ANIMA smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćenog novca za putovanje.

     8.a. Otkazivanje putovanja od strane putnika za jednodnevne izlete

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni jednodnevni izlet ANIMA zadržava iznos rezervacije u cijelosti bez obzira na koliko dana prije putovanja je putnik otkazao putovanje. Iznos rezervacije naveden je u ponudi (pod Napomena na www.animatravel.eu ili u službenoj ponudi u elektroničkom ili pisanom obliku).

     8.b. Otkazivanje putovanja od strane putnika za jednodnevne izlete učenika osnovnih i srednjih škola

Ukoliko roditelj/staratelj otkaže uplaćeni jednodnevni izlet za putnika/učenika, ANIMA na ime naknade štete zadržava:

 • do 30 dana prije polaska 20% cijene aranžmana
 • 29-15 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana
 1. Otkazivanje putovanja od strane Anime ili promjena programa putovanja

Ako ANIMA prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti ANIMI prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, ANIMA se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je ANIMA ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema ANIMI s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

Ako ANIMA nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, ANIMA može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika ANIMA može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od ANIME za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

Ako ANIMA nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, ANIMA će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.

ANIMA je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za ANIMU da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

ANIMA zadržava pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket – aranžmanu prije početka paket – aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket – aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket – aranžman manji od najmanjeg brja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

 1. 10 dana prije početka paket – aranžmana za putovanja koja traju više od 6 dana
 2. 7 dana prije početka paket – aranžmana za putovanja koja traju između 2 i 6 dana
 3. 48 sati prije početka paket – aranžmana za putovanja koja traju manje od 2 dana.

ANIMA zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje ANIMA ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.

ANIMA ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u tijeku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju.

10. Rješavanje prigovora

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor ANIMI, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. ANIMA neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.
ANIMA je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). ANIMA će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje ANIME došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje ANIMA ne može utjecati, a PUTNIK je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema ANIMI.

11. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti ANIMU o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

12. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. ANIMA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.

U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage

13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ANIMA je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Croatia osiguranje, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, tel: 0800 1884, e-mail: info@crosig.hr (broj police jamčevnog osiguranja: 381021000005), OIB 26187994862. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

14. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ANIMA ima kod osiguravajućeg društva Croatia sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 228020019973. Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ANIMA prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

15. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. ANIMA se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija ANIME.

Više informacija o osobnim podacima pročitajte na linku Politika privatnosti.

16. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

17. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s ANIMOM odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji ANIME.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Osijeku, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

U Dardi, 16.10.2020.