Adventi

Advent u Krakowu

05.12.2019 - 08.12.2019. Advent u Krakowu

Advent u Austriji - Salzburg i Hallstatt

20.– 22.12.2019.  Adventsko putovanje u Salzburg i Hallstatt. 

Adventski vikend u Beču - 3 dana

13.12.2019 - 15.12.2019. Advent u Beču - 3 dana

Adventski vikend u Beču - 2 dana

21.12.2019 - 22.12.2019. Advent u Beču - 2 dana