Ažurirano 12.8.2020.

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Anima travel agency osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Opći uvjeti putovanja

Što su osobni podaci?

Osobnim podacima smatraju se npr. ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom.

Što su privole?

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega/nju odnose, a za točno određenu svrhu. Privola se može dati i uskratiti u svakom trenutku. Privola nije nužna za sve obrade podataka.

Prava korisnika i kontakt

Prava korisnika propisana Uredbom su: pravo na pristup, na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo na naknadu štete.
Korisnici ostvarenje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila: info@animatravel.eu, telefonom na broj: 091 1550 549.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Anima travel agency kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je neophodna za određenu svrhu. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja ugovora i prodaje turističkog aranžmana, odgovaranja na upite, prijedloge i prigovore, sudjelovanja u nagradnim natječajima, igrama i istraživanjima, pružanja dodatnih informacija o uslugama za koje je neophodna Vaša privola.

Registracija korisnika

Prilikom registracije na naš besplatni newsletter prikupljamo samo Vaše ime i prezime te adresu elektroničke e pošte.

Informacije koje dajemo trećim stranama

Surađujemo s trećim stranama kao subagenti u svrhu prodaje turističkog aranžmana prema potpisanom subagentskom ugovoru. Način na koji organizator putovanja obrađuje osobne podatke navedeni su na organizatorovim web stranicama o zaštiti osobnih podataka.
Ova web lokacija koristi Google Analytics za prikupljanje informacija kao što su broj posjetitelja i najpopularnije stranice.
Ova web lokacija koristi GetResponse za prikupljanje prijava za promotivni newsletter i slanje promotivnih ponuda i obavijesti.

Osjetljivi osobni podatci

Ne prikupljamo i obrađujemo u bilo kakve svrhe posebne kategorije osobnih podataka ili osjetljive osobne podatke.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih propisima Republike Hrvatske.

Koja su Vaša prava

  • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka.
  • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
  • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl.
  • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila
  • pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite agenciji kako bismo razjasnili sporna pitanja
  • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: info@animatravel.eu ili na telefon 091 1550 549.

Zaštita informacija

Anima travel agency nastoji održati najveći stupanj sigurnosti u čuvanju osobnih podataka. Stoga smo obavezni postupati u skladu sa zakonima i propisima, koji se odnose na čuvanje osobnih podataka, u skladu sa važećim Zakonom o čuvanju osobnih podataka, Zakonom o elektronskim komunikacijama, te Općom uredbom EU o čuvanju podataka (GDPR).

Aplikacija “Baza” osigurava potpunu sljedivost ovlaštenog korisnika aplikacije (sa lozinkom i korisničkim imenom zaštićen je pristup aplikaciji), te automatski evidentira pristup ovlaštenih korisnika aplikaciji i njihove aktivnosti na aplikaciji.

Ažuriranje ove Izjave o zaštiti osobnih podataka

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka, kao odgovor na promjene u zakonima, tehnici ili razvoju poslovanja. Kada ažuriramo Izjavu o zaštiti osobnih podataka, poduzet ćemo prikladne mjere da bismo Vas obavijestili, u skladu sa važnosti promjene koju smo napravili. Dobit ćemo Vaš pristanak na promjene, ako i gdje je to neophodno u skladu sa po važećim propisima iz područja  zaštite podataka.

Kada je ova Izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put ažurirana možete vidjeti provjerom „Datuma ažuriranja” koji je prikazan na vrhu ove Izjave.